Kontakt +45 2176 4317 pva@cdiglobal.dk

Autentiske EVA scenarier

Som et 100% autentisk eksempel fra en af CDI Global handlet virksomhed er der i nedenstående tabel fra bogen vist, hvad markedsværdien af virksomhedens egenkapital var, da den blev sat til salg, dvs. i scenarie 1 Norm case scenariet. Markedsværdien af egenkapitalen er for alle 10 scenarier vist både inklusiv og eksklusiv terminalværdien. I de øvrige 9 scenarier er vist hvad markedsværdien ville blive, hvis hvert enkelt scenarie blev implementeret i virksomheden.

Ved sammentælling af værdiskabelsen i hvert scenarie ses, at egenkapitalens markedsværdi ville blive mere end fordoblet, hvis alle scenarierne blev implementeret. De viste scenarier er blot et lille fåtal af de i princippet uendelig mange scenarier, der kan udledes og implementeres.

Scenarie nr.

Ændringer i forhold til NORM case scenariet

Egenkapitalens markedsværdi Mio. DKK

Eksl. term. værdi Inkl. term. værdi
Norm 1 76.860 123.721
 2 Implementering af produktivitetsforbedrende tiltag resulterende i 1%- point lavere vækst i de variable omkostninger 96.581 174.953
 3 Reduktion af kapacitetsomkostningerne svarende til en 1%-point lavere vækst deri 77.693 122.509
 4 Implementering af ny strategi resulterende i en 1%-point højere omsætningsvækst uden omkostningsstigninger 103.696 196.090
 5 Implementering af ny strategi resulterende i en 1%-point højere omsætningsvækst, men med variable omkostninger, der stiger ½%-point mindre end omsætningsvæksten 92.838 167.412
 6 Varebeholdningernes liggetid halveres til 55 dage => en fordobling af omsætningshastigheden til 6,5 88.700 138.406
 7 Debitorernes kredittid formindskes med 10 dage til en omsætningshastighed på 18 80.300 127.977
 8 Kreditorernes kredittid forøges med 30 dage til 70 dage 83.318 131.731
 9 Implementering af risikoreducerende tiltag, således at investorernes afkastkrav WACC falder med 3%-point 89.137 187.166
10 Investering i produktionsrobot til DKK 5,0 mio. primo 2013 resulterende i en reduktion i produktionslønnen i 2013 svarende til 6 personer (DKK 3,0 mio.) og ellers alt andet lige i forhold til scenarie 1. 90.901 152.725

Tabellen kan bl.a. illustrere:

  • At CDI Global kan udlede og kvantificere de væsentligste value drivere for enhver virksomhed.
  • At CDI Global kan medvirke til, at de udledte value drivers implementeres i virksomheden, således at værdiskabelsen realiseres.
  • At CDI Global kan kvantificere ROC (=Return Of Consulting) overfor sine kunder.
  • At CDI’s kunder kan betragte en honorarbetaling til CDI som et investeringsbeløb, der med 100% garanti tilbagebetales mange gange.
  • At et konsulenthonorar på f.eks. nogle få hundrede tusinde kroner i dette konkrete eksempel ville blive ”tilbagebetalt” flere hundrede gange.

De virksomheder, der i praksis har vist sig bedst til værdiskabelse er de såkaldte kapitalfonde, PE-selskaber og Value Invest Investeringsforeninger. Det de gør, er nøjagtig det, der er illustreret på denne website og i bogen. Det syntes CDI Global, at virksomhedsejere også skulle gøre fremfor at sælge deres virksomheder ”for billigt” til købere, som så efterfølgende kan realiserer værdiskabelsen. Men du skal som virksomhedsejer starte dine værdiskabelsesaktiviteter i god tid, dvs. 3 – 5 år før du reelt påtænker at sælge virksomheden.

Samtidig får du, indtil du vil sælge din virksomhed, løbende a’jourførte værdiansættelser af markedsværdien af din virksomheds egenkapital på vilkår helt som om den var børsnoteret, og du kan løbende se hvordan markedsværdien udvikler sig efterhånden som du implementerer de udledte value drivers.

Der er mange ”fælder” i at praktisere værdiskabelse. De fleste tror og har hørt, at vækst er godt. Vækst i omsætning og indtjening er dog kun godt, når ROIC er større end WACC, idet virksomheden så skaber positiv EVA. Vækstraten virker dermed som accelerator for den positive værdiskabelse. Hvis ROIC omvendt er mindre end WACC, således at virksomheden genererer negativ EVA, virker vækstraten som accelerator for den markedsværdimæssige nedbrydning af egenkapitalen.

De fleste tror også, at der automatisk foretages værdiskabelse ved ”gode” regnskabsmæssige resultater og høj egenkapitalforrentning. Det er der dog ingen som helst automatik i. Selv en overnormal høj egenkapitalforrentning på f.eks. 37% kan sagtens samtidig dække over en markedsværdimæssig nedbrydning af virksomhedens egenkapital.

Aalborg – Amsterdam – Athens – Atlanta - Austin – Bologna – Brussels – Cape Town - Chicago – Columbus – Copenhagen – Dallas – Denver – Dublin - Geneva – Hamburg - Hong Kong - Houston – Kiev – Kuala Lumpur – Lexington – London – Los Angles – Lugano - Louisville - Memphis – Midland (Texas) – Midlands (UK) – Milan – Milwaukee – Minneapolis – Mumbai – Nashville – Omaha – Paris – Portland (Maine) – Prague – Pune – San Antoniho – San Diego – San Francisco – Säo Paulo – Seattle - Shanghai – Toronto – Toronto West – Vienna – Warsaw – Washington – Zurich